Handelsagentavtal

Överordnad kategori: Juridiska Publikationer
Handelsagentavtal

 

Vad är handelsagentur?
Ett avtal om handelsagentur (handelsagentavtal) är en form av kommissionsavtal som innebär att en agent köper eller säljer varor för en annan parts, huvudmannens, räkning. Agenten i ett sådant här förhållande tar inte någon egen finansiell risk, då denne enbart fungerar som mellanhand.

Förutsättningar för handelsagentavtal
För att det ska röra sig om ett handelsagentavtal måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

Upprättande av handelsagentavtal
Handelsagentavtal har inga formkrav, men om någon av parterna begär det måste avtalet upprättas skriftligen. Lagen om handelsagentur är huvudsakligen dispositiv. Det innebär att parterna är fria att avtala om andra villkor än som stadgas i lagen. Dock är reglerna om parternas skyldigheter gentemot varandra tvingande, d.v.s. måste följas, eftersom de utgör grunden för att avtalet överhuvudtaget ska klassas som ett handelsagenturavtal.

Handelsagentens skyldigheter
Båda parter måste handla "lojalt och redligt" gentemot varandra. För agentens del innebär det att denne måste anstränga sig för att fullgöra sitt uppdrag. Agenten måste i sitt arbete kontinuerligt underrätta huvudmannen om sitt arbete och de omständigheter som är av betydelse för huvudmannen och avtalsförhållandet i allmänhet. Eftersom varorna som finns i agentens besittning tillhör huvudmannen är agenten skyldig att vårda varorna, bl.a. genom att se till att de är försäkrade. Agentens uppdrag går ut på att tillvarata huvudmannens intressen.

Huvudmannens skyldigheter
Huvudmannen är i sin tur skyldig att lämna all information som är nödvändig till agenten, för att denne ska kunna uträtta uppdraget på ett tillfredsställande sätt. Det kan göras genom att lämna tydliga beskrivningar och bistå med material som behövs för varuinköpen/försäljningen (t.ex. varuprover och broschyrer). Dessutom ska huvudmannen inom rimlig tid meddela agenten om anbud antas eller avslås eller om avtal fullgjorts eller inte.

Innehåll i handelsagentavtalet
Följande innehåll bör finnas i ett handelsagentavtal. Vi på H I Juristbyrå kan hjälpa dig att upprätta ett heltäckande handelsavtal, både om du är huvudman och agent.