tr?id=307384803040578&ev=PageView&noscript=1 Vill du hämta din far eller mor till Sverige? - H I Juristbyrå Stockholm

H I Juristbyrå - bokatid online

Vill du hämta din far eller mor till Sverige?

Vill du hämta din far eller mor till Sverige?

Hushållsgemenskap och särskilt beroendeförhållande.

Enligt 5 kap. 3 a § första stycket 2 UtlL får uppehållstillstånd tilldelas en utlänning som är nära anhörig till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om de har ingått i samma hushåll och det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan släktingarna och det beroendeförhållandet redan fanns i hemlandet. 

I det fall uppehållstillstånd inte kan beviljas med stöd av 5 kap. 3 a § första stycket 2 UtlL kan Migrationsverket vanligtvis även se möjligheten att ta ställning till om det istället finns synnerliga skäl för uppehållstillstånd i enlighet med paragrafens tredje stycke. Här nämns adoption i vuxen ålder, anhörig till en utlänning som är flykting eller annan skyddsbehövande eller att man på annat sätt har en särskild anknytning till Sverige.

För de släktingar som vill förenas med sin anhörig i Sverige på grund av tidigare hushållsgemenskap måste det finns någon form av beroendeförhållande som kan presenteras för migrationsverket och som visar att det är svårt för släktingarna att leva åtskilda.

Om dessa givna omständigheter inte är fullgjorda kan det vara svårt att godta att något beroendeförhållande förelegat.

Hur kan jag bevisa att jag är i behov av att mina föräldrar, mamma och pappa, kommer till Sverige?

Bevisbördan för att du levt i hushållsgemenskap med den person som är bosatt i Sverige ligger i princip på dig. Då det inte alltid är möjligt för sökanden att styrka sina utsagor, ska migrationsverket fatta beslut om rimlighets grad av säkerhet och bedöma de faktiska omständigheterna.

SVERIGE-HUVUDKONTOR

Carl Akrells gata 4

115 51 Stockholm

0046 8 6840 5555

0046 704 819 419

SPANIEN

Paseo Vistalegre,3 - Bajo dcha

Torrevieja - Spain 

DUBAI 

1004 , Al-Salemiyah Tower

Maktoom Road, Deira
P.O.Box : 11023 ,

Dubai U.A.E